GDPR- Ochrana osobných údajov

V rámci skupiny GGE na Slovensku poskytujeme svoje služby prostredníctvom viacerých prevádzkovateľov. Členmi Skupiny GGE sú spoloční prevádzkovatelia na základe dohody  o spoločných prevádzkovateľoch uzatvorenej v súlade s čl. 26 nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Energetika Sereď je materská spoločnosť energetickej Skupiny GGE.

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť:

  • Energetika Sereď, s.r.o., so sídlom Mlynárska 4677/39, Sereď 926 01, zápis v OR Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 34080/T

Kontaktné údaje na Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov (Data Protection Officer): 

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov alebo si chcete uplatniť svoje práva, môžete tak urobiť prostredníctvom nášho „Formulára pre uplatnenie práv dotknutých osôb“, a to e-mailom na  gdpr@gge.sk. Aké máte práva nájdete tu.

Vzor Formulára:

 

Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov pre klientov a zamestnancov obchodných partnerov nájdete v nasledujúcom dokumente:

Informácie pre klientov a zamestnancov obchodných partnerov