EÚ Projekty

Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9Sereď

Cieľom projektu je rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovaniateplom založených na dopyte po využiteľnom teple v meste Sereď.

Predmetom projektuje je rekonštrukcia primárnych teplovodných rozvodovprináležiacich k okruhom jednotlivých tepelných zdrojov, realizáciou prepojeniamedzi K9 a K5 a výmenou DOST z tlakovo závislých na tlakovo nezávislé.Súčasťou projektu je aj obstaranie systému merania a riadenia rozvodu tepla.

Zazmluvnená výška NFP:
1 937 509,58 EUR