Informácie pre klientov a obchodných partnerov

1.PREVÁDZKOVATEĽ ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov a dôverné zaobchádzanie s osobnými údajmi je pre nás veľmi dôležité, a preto kladieme dôraz na ich spracúvanie zákonným spôsobom. Tieto informácie upravujú spôsob používania osobných údajov našich klientov, obchodných partnerov a iných fyzických osôb spoločnosti Energetika Sereď s.r.o. v rámci energetickej skupiny GGE. Predmetom podnikania  je predovšetkým výroba a dodávka tepla a teplej vody, ďalej výroba a dodávka elektrickej energie a výroba, dodávka a distribúcia pitnej vody.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete spracúvame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. ZODPOVEDNÁ OSOBA (DATA PROTECTION OFFICER)

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, kedykoľvek sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu e-mailom na gdpr@gge.sk.

3.KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako prevádzkovateľ získavame osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby (osobne, emailom, telefonicky) alebo z verejne dostupných zdrojov.

Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje spracúvame sú: odberatelia tepla, odberatelia pitnej vody, vlastníci alebo užívatelia bytu alebo nebytového priestoru, nájomca,  záujemcovia o uzatvorenie zmluvného vzťahu pri dodávke tepla a teplej vody, zamestnanci obchodných partnerov ako kontaktné osoby právnických osôb.

Spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

Kategória Rozsah údajov
Identifikačné údaje  Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť
Kontaktné údaje Kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa
Platobné údaje Číslo bankového účtu, výška uhradených  platieb a platieb v omeškaní
Údaje o odbernom mieste Adresa a číslo odberného miesta
Údaje o spotrebe energií Údaje o spotrebe tepla, údaje o spotrebe elektrickej energie, údaje o spotrebe vody,  stav meradla, ročný odber, predpokladaný ročný odber (u nových obchodných partnerov), aktuálny stav meradla ku dňu zmeny obchodného partnera ako odberateľa (pri zmene odberateľa)
Fakturačné údaje Výška preddavkovej platby, zúčtovanie ceny dodanej služby/tovaru, dátum a výška uhradenej ceny služby/tovaru, pohľadávky resp. nedoplatky
Prevádzkové technické údaje Údaje odberného miesta, vykonávanie technických a obchodných zmien, a iných zmien súvisiacich s dodávkou tepla a súvisiacich služieb

 

4.ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutie a spracúvanie osobných údajov na účely plnenia zmluvy a predzmluvných vzťahov predstavuje zmluvnú požiadavku. Ak nemáme k dispozícii osobné údaje v potrebnom rozsahu (najmä na overenie totožnosti a získanie údajov potrebných pre plnenie zmluvy), nemôžeme zmluvu uzatvoriť.

Účel Právny základ
Uzatvorenie obchodných zmlúv (odberatelia a zmluvné vzťahy s nimi) Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR  vyplývajúcich zo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach, zákona č. 309/2018 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby.
Zmena zmluvných podmienok (riešenie žiadostí o zmenu odberateľa) Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR vyplývajúcich zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.
Vyúčtovanie zmluvných nárokov a plnenie platobných  povinností, uskutočnenie platby Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR vyplývajúcich zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.
Evidencia zmlúv uzatvorených prevádzkovateľom Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR vyplývajúcich zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.
 

Obchodná komunikácia s odberateľmi a ich zamestnancami (poštou, e-mailom, telefonicky)

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR  je uzatvorenie zmluvy s poverenou osobou obchodného partnera a evidencia jej kontaktu.
Poskytovanie informácií odberateľovi o odstávkach dodávky tepla a teplej úžitkovej vody a elektriny

 

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR vyplývajúcich zo zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.
Vybavenie žiadostí dotknutých osôb Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR vyplývajúcich z GDPR  a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Bezpečnosť a ochrana majetku spoločnosti Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR je zaistenie bezpečnosti a ochrana majetku spoločnosti pred krádežou alebo poškodením. Na tento účel prevádzkovateľ vykonáva monitoring svojich priestorov a objektov spoločnosti  prostredníctvom kamerových systémov.
Vybavenie reklamácií a ďalších požiadaviek zákazníka    Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

 

Evidencia pošty a vedenie registratúry Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR vyplývajúcich zo zák. č. 395/2002 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov, zo zák. o e-Governmente č. 305/2013 Z. z a súvisiacich právnych predpisov.
Vedenie účtovníctva (evidencia účtovných a daňových dokladov) Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR vyplývajúcich zo zák. č. 431/2002 Z. z., zák. č. 222/2004 Z. z., zák. č. 40/1964 Zb., zák. č. 311/2001 Z. z., zák. č. 595/2003 Z. z., zák. č. 582/2004 Z. z., zák. č. 283/2002 Z. z, zák. 251/2012 Z. z., zák. 250/2012 Z. z, zák.  č. 609/2007 z. z., zák.  č. 309/2018 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov.
Preukazovanie, obhajovanie a uplatňovanie právnych nárokov Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR je riešenie sporov a vymáhane pohľadávok  a podobných činnostiach kde spracúvame osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné  pre preukazovanie, obhajovanie a uplatňovanie našich právnych nárokov.
Group reporting v rámci skupiny podnikov GGE na vnútorné administratívne

 

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR je zefektívnenie interných procesov (recitál 48 GDPR) v rámci skupiny podnikov na vnútorné administratívne účely.
Súdne spory a exekúcie Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR vyplývajúcich zo zák. č. 160/2015 Z. z., zák. č. 244/2002 Z. z., zák. č. 301/2005 Z. z., zák. č. 314/2018 Z. z., zák. č. 162/2015 Z. z., zák. č. 233/1995 Z. z.  a ďalších súvisiacich právnych predpisov.
Vymáhanie neuhradených pohľadávok Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR vyplývajúcich zo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.
Oznamovanie skutočností orgánom verejnej moci

 

 

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR vyplývajúcej zo zákona č. 171/1993 Z. z o Policajnom Zbore, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok a ďalších súvisiacich právnych predpisov.
BOZP, PO a PZS Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR vyplývajúcej zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri  práci, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zákona č. 314/2001 Z .z. o ochrane pred požiarmi.

 

5.DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Doba uchovávania osobných údajov vyplýva z príslušných právnych predpisov. Osobné údaje získané na základe osobitných predpisov uchováva naša spoločnosť po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi. Pokiaľ v konkrétnom prípade nevznikne odôvodnená potreba uchovávať údaje po dlhšiu dobu sú údaje uchovávané 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

Činnosti spracúvania Doba
Zmluvná agenda ako uzatvorenie obchodných zmlúv, zmena zmluvných podmienok, evidencia zmlúv, vyúčtovanie zmluvných nárokov a plnenie platobných povinností  10 rokov
Obchodná komunikácia s odberateľmi a ich zamestnancami (poštou, e-mailom, telefonicky) 5 rokov
Vedenie účtovníctva 10 rokov
Vybavenie reklamácií a ďalších požiadaviek zákazníka    5 rokov
Evidencia pošty a vedenie registratúry 5 rokov
Súdne spory a exekúcie, vymáhanie pohľadávok, preukazovanie, obhajovanie a uplatňovanie právnych nárokov a oznamovanie skutočností orgánom verejnej moci 10 rokov
Group reporting v rámci skupiny podnikov GGE na vnútorné administratívne 10 rokov

 

6.PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

 • Spracovateľ registratúry, spracovanie a skladovanie písomností prevádzkovateľa;
 • Prevádzkovateľ kamerového systému (interný/externý), systému monitorovania vstupu do priestorov prevádzkovateľa;
 • Spoločnosť GGE a. s.,, Bratislava 821 01, IČO: 47 257 814;
 • Poskytovateľ právnych služieb;
 • Poskytovateľ účtovného a daňového poradenstva, účtovných a auditných služieb;
 • Poskytovateľ poistných služieb;
 • Poskytovateľ kuriérskych služieb;
 • Poskytovatelia informačných systémov a technickej infraštruktúry v prípade, keď spravujú interné systémy pre správu osobných údajov vrátane správcu internetovej stránky prevádzkovateľa
 • Poskytovateľ bankových služieb;
 • štatutárny orgán prevádzkovateľa
 • spoločnosť V.I. Energy Group a.s., Bajkalská 19 B, Bratislava 821 01, IČO: 48 058 459
 • členovia štatutárnych orgánov spoločností V.I. Energy Group a.s., Bajkalská 19 B, Bratislava 821 01, IČO: 48 058 459 a GGE a.s., Bajkalská 19 B, Bratislava 821 01, IČO: 47 257 814, členovia dozorných rád a akcionári uvedených spoločností;
 • Osoby, ktoré realizujú predaj služieb v mene a na účet prevádzkovateľa (mandatári, obchodní zástupcovia, sprostredkovatelia);

7.PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

S ohľadom na osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, môžete tiež využívať nasledujúce práva:

 • Právo na prístup (Čl. 15 nariadenia GDPR): Máte právo kedykoľvek požadovať potvrdenie o tom, či Vaše osobné údaje spracúvame, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom (kópiu osobných údajov) a informácie o podmienkach ich spracúvania. Tieto informácie Vám poskytneme spravidla do jedného mesiaca odo dňa prijatia takejto žiadosti.
 • Právo na opravu údajov (Čl. 16 nariadenia GDPR): V prípade nesprávnych alebo neúplných údajov máte právo požiadať o ich opravu alebo doplnenie
 • Právo na vymazanie („právo na zabudnutie“) (Čl. 17 nariadenia GDPR): Máte právo nás kedykoľvek požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracovania údajov (Čl. 18 nariadenia GDPR): Ďalej môžete požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas overovania ich správnosti, osobné údaje boli spracúvané nezákonne (namiesto požadovania ich vymazania), alebo už nepotrebujeme osobné údaje na vyššie uvedené účely, ale vy ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu, a to počas overovania, či je daný oprávnený dôvod na ich ďalšie spracúvanie.
 • Právo namietať (Čl. 21 nariadenia GDPR): Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáte presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Zároveň máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Čl. 77 nariadenia GDPR): Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Vaše práva môžete uplatniť písomne zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu na obálke „GDPR “, alebo e-mailom na gdpr@gge.sk.

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade časovej náročnosti alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predlžiť o ďalších 60 dní.  Pokiaľ by tak nastalo budeme Vás a tom, aj o dôvodoch informovať.

8.MARKETING

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj za účelom poskytovania informácií o našich službách a marketingových ponukách vo forme zasielania marketingových materiálov a iba ak nám na to udelíte súhlas po dobu uvedenú v súhlase alebo až do odvolania súhlasu a to zaslaním odvolania na email gdpr@gge.sk.

9.PRENOS ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MENDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE

Prevádzkovateľ neprenáša údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

10.AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE ALEBO PROFILOVANIE

Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní alebo profilovaní.

11.Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME?

Najviac osobných údajov získame priamo od vás tým, že nám ich poskytnete v rámci plnenia zmluvy a predzmluvných vzťahov, ale získavame ich aj z verejne dostupných databáz.

Prevádzkovateľ pravidelne kontroluje a aktualizuje podmienky spracúvania osobných údajov, ako aj dobu, účely a rozsah osobných údajov. Ak takáto aktualizácia bude zahŕňať podstatné zmeny  vyhradzujeme si právo kedykoľvek ich zmeniť alebo upraviť.

 

Naposledy aktualizované 1.4. 2021