ENERGETIKA SEREĎ

Poruchová služba

O nás

Energetika Sereď, s.r.o. (Spoločnosť) vznikla ako účelová spoločnosť za účelom prevádzky tepelného hospodárstva mesta Sereď na základe verejného ponukového konania, ktoré vypísal Mestský bytový podnik Sereď s.r.o. (MBPS) v roku 2013. Energetika Sereď, s.r.o. na základe zmluvy o nájme prevádzkuje aktíva spojené s výrobou a distribúciou tepla, teplej úžitkovej vody a pitnej vody od 1.1.2014 na obdobie 15 rokov s 5-ročnou opciou.

Spoločnosť Energetika Sereď, s.r.o. patrí od roku 2016 do skupiny GGE, a. s., ktorá už viac ako 10 rokov patrí medzi lídrov energetických skupín na Slovensku.

Spoločnosť dodáva UK a TUV do 3 760 bytových jednotiek, čo predstavuje asi 135 objektov v celkovom objeme viac ako 25 GWh.

Spoločnosť sleduje tri základné cieľe:

  1. Maximálne využitie obnoviteľných zdrojov energie za účelom zníženia environmentálneho zaťaženia a priaznivého dopadu na cenu tepla pre obyvateľov mesta Sereď
  2. Budovanie moderného účinného centralizovaného zásobovania teplom
  3. Bezpečné dodávky tepla a teplej úžitkovej vody

V meste Sereď je vybudovaných 5 sústav centralizovaného zásobovania teplom (CZT) s celkovým inštalovaným výkonom 32 MW, vo forme blokových kotolní (K1, K2, K3, K5 a K9) s teplovodnými rozvodmi zásobujúcimi bytové domy a budovy občianskej vybavenosti. V kotolni K5 bola v v rokoch 2012 a 2013 uvedená do prevádzky technológia vykurovania formou využívania geotermálnej energie a kogenerácie. V roku 2017 boli v kotolni K5 inštalované nové tepelné čerpadlá, čím sme zabezpečili, že okruh zdroja K5 spĺňa požiadavky stanovené EÚ pre účinné CZT.

V súčasnosti sa pripravuje realizačný projekt na prepojenie kotolní K5 a K9 do jedného okruhu, tak aby sa zabezpečilo čo najlepšie využitie existujúceho geotermálneho vrtu. V druhej fáze pripravujeme, v závislosti od prijatia novej legislatívy, prepojenie K1, K2 a K3 do druhého okruhu s možnosťou využitia obnoviteľných zdrojov. V rámci snahy znížiť výdavky mesta, a zároveň rozložiť fixné náklady medzi viacero subjektov, permanentne prebieha spolupráca s mestom ohľadne pripájania nových objektov do sústavy CZT.

Dokumenty

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Energetika Sereď, s.r.o. spracúva osobné údaje používateľov tejto webovej stránky za účelom uplatnenia práv a povinností, ktoré vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR.
Spracovateľom osobných údajov je výhradne spoločnosť Energetika Sereď, s.r.o. alebo ňou poverené osoby. Osobné údaje uchováva spoločnosť Energetika Sereď, s.r.o. len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, pre ktorý sa spracúvajú.
V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať.

Informácie o právach dotknutých osôb

Informácie poskytnuté dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – klientov a obchodných partnerov

Formulár pre uplatnenie práv dotknutých osôb

Zodpovedná osoba

Telefón: +421 2 3268 3800
E-mail: gdpr@gge.sk

Kontakt

Energetika Sereď, s.r.o.
Mlynárska 4677 / 39
926 01 Sereď

IČO: 47067578
DIČ: 2023726276
IČ DPH: SK2023726276
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 34080/T

Štatutárny orgán:
Ing. Jozef Krázel, konateľ
Ing. Ladislav Janyík, PhD., konateľ
Jerome Valette, konateľ

Technické oddelenie:
Telefón:0903 952 418
Miroslav Kucharovič

Ekonomické oddelenie:
Telefón:0903 697 804
Andrea Kucharovičová
Denisa Bublavá